Gezinscoach

Gezinscoach en Kindertolk

Een kind spiegelt met bepaald bedrag of klachten een eigenschap die de ouder ook heeft of die de ouder juist niet meer heeft. Dit is de verbluffende uitkomst van een ruim 18 jaar durend onderzoek van Janita Venema. Zij ontwikkelde de methode PresentChild®, waarmee ze de overeenkomsten onderzocht tussen de persoonlijkheidsontwikkeling van een ouder en die van een kind.

Kinderen zetten zich net zo intens en actief in voor ons levensgeluk als wij voor dat van hen. Helder en nauwkeurig geven kinderen met hun gedrag, spel (leer)ontwikkeling en/of klachten uitdrukking aan datgene wat hun ouders nodig hebben op hun levensweg. Spiegelen van de signalen die kinderen afgeven zodat hun ouders kunnen begrijpen wat er van hen in hun eigen leven gevraagd wordt. Door te handelen naar die boodschap, die onbewust en zonder woorden uitgezonden wordt, worden we liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen uit liefde voor ons en in hun eigen belang vragen. Het mooie is dat de stappen die ouders in hun eigen leven ondernemen niet alleen henzelf ten goede komen maar ook direct positief doorwerken op het welzijn van de kinderen. Kinderen spiegelen namelijk ook dat het goed gaat!

Mijn kind als spiegel voor mij als ouder

Problemen van je kind, of het nu gaat om angsten, boosheid, eetproblemen, slapeloosheid, lastig gedrag, problemen op school, maar ook chronische huid- of KNO-klachten, raken je als ouder enorm. Soms voel je je machteloos. Het liefst zou je het van je kind willen ‘overnemen’. Je wilt namelijk niets liever dan dat je kind gezond en gelukkig is. Daar doe je veel voor!

Uit ervaring weet ik dat kinderen exact datzelfde met jou als ouder voor hebben. Ook niets liever dan dat jij gezond en gelukkig bent. Als volwassenen hebben wij door schade en schande geleerd te ‘over’leven als het moeilijk was/is. We hebben ons manieren aangeleerd om met moeilijke dingen om te gaan. Het gevolg is echter vaak dat we hierdoor maar ‘half leven’. Onze kinderen voelen dit feilloos aan en haken hier op in met hun gedrag. Zij gunnen ons weer onze ‘heelheid’.

Tussen ouder en kind is een onlosmakelijke energetische band van kracht. Het kind en de ouder zijn met elkaar verbonden. Niet alleen de ouder voelt zijn kind hierdoor goed aan, ditzelfde geldt voor het kind. Mij is in de loop van de jaren en zeker vanaf het moment dat ik zelf moeder werd, duidelijk geworden dat kinderen in het bijzonder reageren op die delen in ons, die wij ons als ouder niet meer bewust zijn. En het zijn deze delen die zij gaan spiegelen. Delen die soms zelfs blijken te dateren uit onze eigen kindertijd, pijnlijke ervaringen met ouders, familie, leerkrachten of vriendjes. Delen die destijds moeilijk voor ons waren en die wij inmiddels goed geleerd hebben ‘eronder te houden’.

Vanuit hun liefde voor ons, is het onze kinderen erom te doen ons die ‘blinde vlekken’ weer in het bewustzijn te brengen. Dit doen kinderen metaforisch overdrachtelijk/figuurlijk. Er staat hun maar een beperkt aantal middelen ter beschikking en als ouder hebben we goede ‘oren’ nodig om werkelijk te kunnen ‘verstaan’ wat ons kind ons wil influisteren…

Hoe werkt het?

Eerst vertel je je verhaal over je kind: Wat vind je zorgelijk of lastig? Wat verergert het? Wat verbetert het? Daarna gaan we dit verhaal vertalen (kindertolken) naar jouw leven. Afhankelijk van je situatie kunnen meerdere gesprekken volgen om de veranderingen goed te verankeren.

Het bijzondere is dat er altijd aspecten zijn die direct raken bij de vertaling van dit verhaal; het ‘aha’ gevoel en ‘oh, nu snap ik waarom ik altijd…’, het ‘kwartje’ valt. Vanuit de verkregen inzichten ga je anders kijken naar je kind en naar jezelf. En hoe prachtig is het om te zien dat het alleen al door bewustwording bij de ouder(s) zienderogen beter gaat met het kind!

Als je als ouder verandert, verandert je kind. Lastig gedrag of klachten bij het kind verminderen of verdwijnen zelfs. Het is niet alléén hun liefde voor ons die onze kinderen tot spiegelen aanzet. Ook is het voor hen noodzaak om begeleid en opgevoed te worden door ouders die werkelijk weten wat het is om ‘heel’ en ‘innerlijk rijk’ te leven. Alleen dan zijn wij als ouders werkelijk het goede voorbeeld voor hen.

Voorbeeld uit de praktijk

Ik ben mij in de afgelopen jaren telkens meer bewust van de spiegeling van mijn dochter. Als ze nu ergens pijn heeft, zegt ze tegen mij; “Mam, ik heb hier pijn, is het jouw pijn of is het mijn pijn”. Dat komt meteen binnen en vraagt meteen om actie van mijn kant. Zodra ik het bevestig naar mijzelf en dit tegen Fleur zeg, is bij Fleur de pijn meteen weg.

Ervaring uit mijn praktijk

“Ik heb van Hanneke nog beter leren luisteren naar wat mijn kind me over mijn leven kon vertellen. Ik dacht dit al goed te kunnen, maar Hanneke wist precies voor mij de puzzelstukjes op de juiste plekken te leggen.”

“Als je bereid bent om in te zien wat je van je kind kunt leren dan ben je bij Hanneke op de juiste plek.”

“Hanneke is een uitstekende, resultaatgerichte, coach en Sensi-therapeut, waarbij je jezelf mag ‘ont-moeten’ in een veilige sfeer. Luisteren gaat haar goed af.”

“Hanneke, bedankt. Ik hoop dat door jouw indirecte bijdrage veel kinderen (nog) gelukkig(er) worden!”